Znajte svoja prava

altCiljna grupa projekta su povratnici u Drvar, Glamoc, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i sanski most, kao i lokalne vlasti u  svih 5 navedenih opstina, Indirektni korisnici projekta su svi stanovnici sa navedenog podrucja njih oko 60 000.

Cilj projekta je pomoc povratncima u procesu ostvarivanja prava na zdravstevenu i socijanu zastitu, ostvarivanju prava na penzije u mjestima povratka, registrovanje u sluzbama za zaposljavanje, a sv eto u saradnji sa nadleznim Opstinskim i Kanbtonalnim sluzbama,  inadleznim Kantonalnim ministarstvima.

Ciljna populacija, a radi se o povratnicima, u svih pet opstina je kvalitetnije informisana o nacinima ostvarivanja prava na Socijalno I zdravstveno osiguranje, pravo na ostvarivanje I transfer penzija I pravo na prijavu na Biro rada. Nekvalitetna I nepotpuna informacija je upravo ono sto je bio najveci problem za ciljnu populaciju, u periodu prije implementacije projekta.

Tokom projekta su rijesena I tri konkretna sluvcaja u vezi ostvarivanja prava na penzije, I prijave na Biro rada. Slucajevi su bili iz Drvara I Bosanskog Grahova. Zaista kao poseban uspjeh projekta valja naglasiti stalan kontakt sa ciljnom populacijom, u direktnom kontaktu ili putem telefona, sto je I rezultiralo mogucnoscu da se tokom projekta pozabavimo I sa konkretnim slucajevima na terenu.

Lokalne vlasti I nadlezne Opstinske sluzbe su vise ukljucene u rijesavanje ovih problema nego prije realizacije projekta. Ostvaren je znacajan napredak u saradnji NVO sektora sa

Opstinama I Kantonima 1 I 10. Posebno dobra saradnja je ostvarena na podrucju Kantona 1.alt

Sto se tice ostvarivanja gore navedenih prava u ciljanim opstinama prije pocetka projekta stanje je bilo slijedece: 81% povratnika u Bosansko Grahovo nije ostvarilo nijedno od gore navedenih prava, 66% u Glamocu, 64% u Drvaru I 60% u Bosankom Petrovcu. Nakon realizacije projekta rezultati su slijedeci, uzevsi u obzir ostvarivanje svih gore navedenih prava: 35% u Bosanskom Grahovu, 40% u Glamocu, 32% u Drvaru, 28% u Bosankom Petrovcu I 43% u Sanskom Mostu.

Izneseni podaci nakon realizacije projekta su radjeni na osnovu provedenih eksertiza I informacija koje je sakupio RRS u svih pet navedenih opstina.

_____________________________________________________________________________________________________________

alt "This WEB page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this WEB page is the responsibility of RRS Drvar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."

"Ova WEB stanica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove WEB stranice je isključiva odgovornost RRS-a Drvar i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".