Za dostojanstvenu starost

Glavni cilj

Srvaranje I impelmentiranje mehanizama kojima  će se na sistematski način pomoći osobama uz ostvarenje pretpostavnk iz vanjskog okruženja umnogome doprinijeti opštem poboljšnaju uslova života osoba starijih od 65

Specificni cilj

Kreirani I implementirani mehanizmi koji će omogućiti bolje uslove života osoba starijih od 65 godina na području opština Drvar, Glamoč I Kupres

Tokom realizacije projekta, RRS ce aktivno saradjivati sa Opstinskim vijecima  i Opstinskim sluzbama za socijalnu zastitu u Drvaru, Glamocu i Kupresu. Pored toga RRS ce raditi i sa opstinskim kancelarijama Crvenog krsta, grupama volontera i lokalnim nevladinim organizacijama.

Aktivnosti

Istrazivanje  i prikupljanje podaraka od relevantnih institucija, Kreiranje upitnika i posjeta terenu, Unos podataka i kreiranje kompjuterizovanoh sistema, Formiranje koordinacionih tijela za izradu akcinog plana, Treninzi za clanove koordinacionog tima, Radionice sa stakeholderima, Angazovanje eksperta za kreiranje akcionih  planova, Javne tribine, Podnosenje Nacrta akcionih planova u redovnu porceduru, Prezentacija ideje o volonterskim timovima u srednjoskolskim centrima Drvara, Glamoca, Kupresa, Javni poziv svim zainteresovanim, Odabir i formiranje volonterskih timova, Treinnzi za volonterske timove, Kreiranje Pravila o radu volonterskih mobilnih timova, Posjete starim osoba, Potpisivanje memoranduma o razumjevanju sa opstinskim sluzbama za socijalni rad, Izrada Brosura, Posteri, Izrada i emitovanje radio dzinglaMedijsko pokrivanje, Akcija prikupljanja odjece, obuce i hrane za stare osobe, Jednodnevna manifestacija izrazavanja solidarnosti sa starim i nemocnim, Web stranica projekta, link na RRS-ovom web sajtu.

   alt  alt  alt

___________________________________________________________________________________________________________

alt "This WEB page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this WEB page is the responsibility of RRS Drvar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."

"Ova WEB stanica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove WEB stranice je isključiva odgovornost RRS-a Drvar i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".